Styret i MIF Turn

MIFs formål er å drive idrett organisert etter Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité.

Funksjon Navn E-post Mobil
Leder Lill-Hege Leireng turn@mif.no 926 09 939
 Økonomi/kasserer Natasha Kolgrov turnokonomi@mif.no
Medlemsansvarlig Arvid Dahl turnmedlem@mif.no
Styremedlem/dugnad Ingrid Olsen
Styremedlem/dugnad Gøran Trælnes
Styremedlem Sissel N Olsen

Stillingsinstruks

Styret MIF Turn

MIFs formål er å drive idrett organisert etter Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité.

Det meste av arbeidet i MIF skjer på frivillig basis. Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkluderende og ærlighet.

MIF skal være en aktiv del av lokalsamfunnet og være integrert- og bidra til utvikling av det samt å etablere og drive anlegg som kan være med å bidra til idrett og fysisk aktivitet her.

Med bakgrunn i dette formålet vil Turngruppa i MIF jobbe med og for at vi kan bidra med vår del.

Under har vi satt opp en detaljert beskrivelse på hvordan styret har delegert oppgaver for å kunne bidra på best mulig måte for tillitsvalgte, trenere, medlemmer og foreldre som er en del av turngruppa.

Styret i MIF Turn skal bestå av 6.

Verv merket med * stilles på valg samtidig

Dette fordeler seg slik:
Leder:

Leder innehar det formelle lederansvaret. Han/hun har det overordnede ansvaret for styrets generelle drift og økonomi. Leder skal være aktiv og ivareta kommunikasjon mellom styret, trenere samt andre medlemmer i gruppen. Han/hun skal være aktiv innenfor problemløsning som måtte komme opp slik at alles interesser ivaretas. Leder har også ansvar for at klubbens etiske retningslinjer etterleves og tilpasses ved behov.

Oppgaver:

Nestleder:

Nestleder vervet kan kombineres med andre verv.

I leders fravær skal nestleder overta leders plikter og rettigheter

Oppgaver:

Sekretær:

Sekretær sender innkalling til styremøter til samtlige styremedlemmer samt referater som sendes ut i etterkant av styremøte.

Andre oppgaver:

Kasserer:

Dette vervet kan også kombineres med andre oppgaver i styret.

Han/hun har som oppgave å informere styret om den økonomiske situasjonen ved hvert styremøte.

Informasjonen innhentes i forkant hos MIFS økonomiansvarlig. Kasserer skal også påse at regninger blir betalt og at andre utbetalinger blir gjort ihht avtalt tid. Dette gjøres i samarbeid med leders godkjenning.

Andre oppgaver:

Styremedlem 1- Medlemsansvarlig:

Medlemsansvarlig har hovedansvar for oppdatering av våre medlemsregistre ved innmelding og utmelding samt påmelding til partier. Han/hun har som ansvar og holde listene best mulig oppdatert med et korrekt antall medlemmer som mulig.

Andre oppgaver:

Styremedlem 2- Stevne koordinator:

Han/henne har som hovedoppgave og administrere deltakelse på ulike stevner/oppvisninger og sørge for at lister ved påmelding er korrekte før de sendes til arrangør. Og at disse er oppdaterte i god tid før påmelding til arrangør.

Andre oppgaver:

Andre viktige stillinger i MIF turn
Hovedtrener:

Han/hun har som ansvar sammen med styret og sørge for at vi får rekruttering av trenere samt å gi disse de kurser/godkjenning de må ha for å kunne inneha en treneroppgave. Han/hun har også hovedansvaret for at informasjonsflyten mellom trenere og styret er ivaretatt.

Andre oppgaver:

Lagledere:

Lagledere er bindeleddet mellom trenere, foreldre og styret.

Han/hun skal ivareta en god informasjonsflyt og være til hjelp for trener når informasjon skal ut til foreldre i gruppen.

Andre oppgaver:

WEB-ansvarlig:

Dette er pr i dag en stilling utenfor styret. Han/hun skal oppdatere gruppens side på hjemmesiden til MIF i hht retningslinjer gitt av styret i MIF Turn.

Turnhallansvarlig:

Denne stillingen kan kombineres med andre stillinger i styret.

Han/hun skal jobbe for at det er best mulig tilrettelagt på turnloftet i forhold til vedlikehold og innkjøp av nødvendige artikler til daglig drift av turnloftet.

Andre oppgaver: