Klubben » Om Turngruppa » Forsikringsordning

Forsikringsordning

Informasjon om NGTFs forsikringer

Her kan du laste ned skademeldingsskjemaer i pdf format:

Last ned skademeldingsskjema for barn under 13 år

Last ned skademeldingsskjema for barn over 13 år

Medlemmer i lag tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund er kollektivt forsikret.

Ordningen er differensiert i en ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) for medlemmer 13-75 år og en sammensatt lisensforsikringsordning for trenere.

Medlemmer under 13 år er kollektivt forsikret via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

 

Utøvere som deltar i konkurranser skal løse konkurranselisens. For disse gjelder utvidet forsikringsdekning.

 

Gymnastikk- og turnforsikringen

Omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 13 år til det året de fyller 75 år som er innmeldt gjennom respektive lag via medlemsregistreringen.

Barn under 13 år er forsikret via NIF’s barneidrettsforsikring, i forsikringsselskapet IF – med samme vilkår.

 

Grunnforsikring  med idrettsvilkår er en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i NGTF’s, Gym- og Turnkretser og medlemslagenes regi. Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Forsikringen bygger for øvrig på standard vilkår for ulykkesforsikring med en utvidelse med hensyn til idrettsvilkår. (Skaden oppstår plutselig og uforutsett). Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra disse.

 

Lagene/gruppene skal ved årets begynnelse melde inn antall medlemmer via Idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund. Tallene skal være fjorårets medlemstall (i jan. 2005 meldes tallene fra året 2004). Turngrupper i fleridrettslag er ansvarlig for at deres medlemmer blir registrert.

NGTF sender faktura til det enkelte lag basert på den informasjonen som fremkommer på disse skjemaene.

Også de som begynner etter at innrapporteringen er foretatt, er med på forsikringen – så fremt de er medlemmer. Forsikringen betales etterskuddsvis, da det er tallene fra fjoråret som legges til grunn.   Når fakturaen er betalt, er medlemmene forsikret.                                                                                                                                                                    Grunnforsikring         Utvidet
                                                                                              alle medlemmer          dekning for

Ulykkesdødsfall                                                                                                       konkurranse-

Utbetales ved den forsikredes død. Dødsfall som er                                                 utøvere

påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg,

dekkes ikke.                                                                             kr.  20.000,-                         kr.  40.000,-

Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget
(samboerstatus; jmf forsikringsvilkår for idretts-
forsikring).                                                                                kr.100.000,-                        kr.200.000,-

Utbetales til hver av den forsikredes egne barn under
20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede).                        kr.  20.000,-                        kr.  40.000,-

Invaliditetserstatning

Ved 100% varig medisinsk invaliditet                                       kr. 300.000,-                       kr.600.000,-
Lavere invaliditetsgrad gir erstatning %vis i forhold til
forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke
erstatning. Ved invaliditetsgrad over 50% beregnes
progressiv erstatning. Dette innebærer at det ved 100%
invaliditet utbetales kr. 600.000,-

Behandlingsutgifter

Gjelder for medisinsk behandling av en skade i inntil 2 år.       kr. 15.000,-

Egenandel i henhold til vilkår for idrettsforsikring                    kr.   1.000,-

Tannskader                                                                              kr. 25.000,-
Egenandel                                                                                 kr.   1.000,-

Operasjon ved privat klinikk                                                                                  kr. 20.000,-

Egenandel                                                                                                                 kr.   1.000,-

Lisensforsikring for trenere

Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Denne forsikringen omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF.

Alle lag skal registrere de trenere dette gjelder på internett. Oppdatering skal skje hvert år i august/september.  På basis av dette registreres trenerne i database som er felles for hele idretten.

Lisensordningen for trenere omfattes av tre typer forsikringer:

 

Grunnforsikring ulykke m/idrettsvilkår     - vilkår og dekningsomfang - se foran

 

Ansvarsforsikring     - kr. 10.000.000,- - egenandel kr. 7.500,- pr skadetilfelle

Forsikringen dekker det økonomiske krav treneren måtte komme opp i som følge av skade på ting eller person. Forsikringen gjelder under konkurranser og organisert trening, også utenfor NGTF’s regi.

 

Yrkesskadeforsikring           - dekkes i henhold til lov om yrkesskade, og gjelder spesielt ved      skade oppstått i forbindelse med jobben som trener, og eventuelle senskader som kan slå ut i tap av fremtidig inntekt.                      

 

Arrangøransvarsforsikring for lag

Alminnelig ansvarsforsikring.

Bedrifts- og produktansvar i Norden

Idrettslag inkl. arrangøransvar, ekskl. eier av anlegg

 

Forsikringssum for bedriftsansvar:     Kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle

Forsikringssum for produktansvar:     Kr. 10.000.000 samlet pr. forsikringsår.

 

Egenandel kr. 7.500,- pr. skadetilfelle

 

Forsikringen omfatter:

ü      Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade voldt i egenskap av arrangør av konkurranse eller stevne.

ü      Forsikringen omfatter også ansvar under organisert trening i forbindelse med arrangement.

 

Forsikringen omfatter ikke

Ansvar for skade som

1) deltakerne påfører hverandre

2) påføres utstyr, fast eiendom eller faste installasjoner som brukes i forbindelse med arrangementet.

 

Forsikringen gjelder:

ü      under konkurranser og oppvisninger

ü      under trening på idrettsbane eller innendørshall (gymnastikksal og lignende). Utenfor idrettsbane/hall

ü      organisert fellestrening under oppsikt av trener/lagleder eller når trener/lagleder kan dokumentere at skaden er skjedd under trening som inngår i planmessig treningsprogram.

ü      under direkte reiser til og fra konkurranser, stevner og organisert trening.   Ved konkurranser og stevner utenfor foreningens hjemsted gjelder forsikringen også under oppholdet på konkurranse-/stevnestedet, begrenset til 1 uke før første og 3 dager etter siste konkurransedag.

 

Ved skader:

For barn under 13 år: Skadeskjema fra IF skal benyttes.

For alle andre: Skadeskjema fra ACE forsikring skal benyttes.  Ved tannskader har ACE eget skjema.

 

Skadeskjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som videresender det til forsikringsselskapet.


 

 

 

 

 

NGTFs Forsikringshåndbok

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 2004

 

 

 

 

 

Hvis uhellet skulle være ute..


Henvend deg enten til:

 Willis AS

Tlf.  51 84 02 20

Fax.  51 53 61 05

Kontaktpersoner: Tom Weibell og Susan K. Hansen

eller:

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF)
Tlf: 21 02 96 12/14
Fax: 21 02 96 11
Mailto: gymogturn@nif.idrett.no ..og du vil få tilsendt skademeldingsskjema. 

Barn under 13 år er forsikret i IF Forsikring, eget skjema finnes.

Skjemaet fra ACE forsikring, som gjelder alle over 13 år, kan du for øvrig også laste ned ved å gå inn på www.gymogturn.no


Skadeskjemaet fylles ut og sendes så til:
NGTF, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo


 
 
 
 
 
Våre samarbeidspartnere